Privacy Policy

Privacyreglement Polylingua

In dit Privacyreglement gebruikt Polylingua een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):

Cookie: een klein bestand dat via een internetsite in uw browser wordt geplaatst en informatie over uw bezoek aan de internetsite van Polylingua registreert;

Reglement: dit privacyreglement;

Privacywetgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1.  Toelichting op het Reglement

Polylingua mag de gegevens die u aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van uw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft Polylingua de plicht om haar klanten:

 • op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door Polylingua worden verwerkt;
 • te melden wie de gegevens kunnen inzien;
 • voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

Polylingua vindt uw privacy belangrijk. Daarom geeft Polylingua in dit Reglement een toelichting op hoe zij met uw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens Polylingua expliciet om uw toestemming moet vragen.

2.  De persoonsgegevens die Polylingua gebruikt en het doel van het gebruik

Polylingua verwerkt (mogelijk) uw persoonsgegevens als u klant wordt of bent van Polylingua, of als u via het contactformulier of de mail contact met ons opneemt. Polylingua verzamelt uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres. Deze gegevens stellen ons in staat om:

 • de overeenkomst die klanten met Polylingua sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;
 • onze dienstverlening te kunnen leveren;
 • klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is; onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren.

Cookies

Polylingua plaatst cookies in de browser van klanten en andere bezoekers van de website. Deze gegevens stellen Polylingua in staat om de functionaliteit en de inhoud van de website te verbeteren.

Toelichting met betrekking tot het plaatsen van cookies

Als u de website bezoekt worden er automatisch cookies geplaatst waarmee ik aan de hand van uw IP-adres bepaalde informatie kan bijhouden. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om informatie over hoe vaak u de website bezoekt en voor welke onderwerpen u zich interesseert. Zie voor meer informatie het cookiebeleid op de website.

3.  Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Polylingua verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de Polylingua-organisatie, tenzij:

 • een wettelijk voorschrift dat verplicht;
 • dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Polylingua met u heeft gesloten;
 • u daarvoor toestemming heeft gegeven.

4.  Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn

Polylingua verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze worden verkregen en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.

Uw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door personen werkzaam voor Polylingua worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al uw persoonsgegevens worden door Polylingua beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat uit:

 • het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere persoon werkzaam voor Polylingua om in te loggen in het digitale systeem;
 • een geheimhoudingsplicht voor de personen werkzaam voor Polylingua ten aanzien van alle aan Polylingua verstrekte persoonsgegevens;
 • technische maatregelen door Polylingua overeenkomstig de wet, om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf.

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie en/of andere vastgestelde doelen. Polylingua hanteert een termijn van twee jaar na de laatste factuur, waarna de gegevens worden vernietigd. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal Polylingua zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

5.  Uw rechten als betrokkene

 • Het recht op informatie. U heeft het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden en met welk doel.
 • U heeft het recht op inzage in en afschriften van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad.
 • Het recht op correctie en verwijdering. U heeft het recht om gegevens te corrigeren, aan te passen of te verwijderen. Aan het recht op (gedeeltelijke) verwijdering van uw gegevens kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens niet van aanmerkelijk belang is voor een ander en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
 • Het recht van verzet. In bepaalde gevallen heeft u het recht om zich tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.
 • Het recht op dataportabiliteit. U heeft het recht om persoonsgegevens die van u worden bewaard te ontvangen en over te dragen naar een andere organisatie.
 • Het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten. Bij een geautomatiseerd besluit heeft u het recht om de beslissing te laten nemen door menselijke tussenkomst.

Mocht u gebruik willen maken van genoemde rechten dan kunt u per e-mail een verzoek sturen naar info@polylingua.nl. Als uw verzoek wordt afgewezen dan zal dat worden onderbouwd. Een reden kan zijn dat uw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. U ontvangt binnen één maand na ontvangst van uw verzoek bericht daarover van Polylingua.

Ook als u een klacht heeft over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met Polylingua en probeert Polylingua er samen met u uit te komen.

Heeft u een (andere) opmerking/vraag/suggestie? Ook daarvoor kunt u contact met ons opnemen.

Uiteraard zal Polylingua ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.

De  actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van Polylingua.

Privacyreglement Polylingua versie Maart 2019

Uw vertaler,
Drs. Richard van Gelder
Grootebroek
15-5-2019

Deze privacyverklaring is van:

Naam: Richard van Gelder
Adres: Munster 38
Woonplaats: Grootebroek
KvK Nr: 70917787
E: info@polylingua.nl
W: www.polylingua.nl
T: 0228-516568